Novinky
Názov novinky

Tu si dáš text novinky, aký potrebuješ. Obsah eshopu si spravuješ sám, nemusíš nikoho kontaktovať.  

viac
Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

Objednaný tovar posielame poštou, alebo poštovým kuriérom

Všetky uvedené obrázky su ilustračné a môžu sa mierne odlišovať od skutočnosti.

Prevádzkovateľom internetového obchodu lalaland.sk a zároveň predávajúcim je:

Martina Golianová Tináková

P.O.Hviezdoslava 612/5

93401 Levice

IČO:45347395

DIČ:1078787501

OÚ Levice, č. ž. r.: 420-23433

 

 

Orgán dozoru a dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia, Staničná 9, 949 01 Nitra

1.      Objednávky a uzavretie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.lalaland.sk (ďalej len predávajúci) sú pre obe zmluvné strany záväzné.

Kupujúci je v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitosti.

Všetky uzavreté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú považované za záväzné. Predávajúci potvrdí akceptáciu objednávky telefonicky.

2.      Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

-          dodať objednaný tovar, čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky

-          spolu s tovarom dodať všetku potrebnú dokumentáciu k správnemu ošetrovaniu a používaniu výrobku, záručný list ak je dodávaný ako samostatná príloha od výrobcu alebo dodávateľa výrobku.

-          dodať tovar bezpečne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za :

-  oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednaní tovaru

-  prípadne nedodania tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa predávajúceho v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje :

-          akékoľvek nedostatky zásielky, alebo neúplnosti dokumentov oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa tovar považuje za riadne dodaný

-          zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno – reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky

 

Predávajúci si môže vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške maximálne do výšky 50 % z ceny objednaného tovaru.

 

3.      Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možnosti predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Ak je tovar na sklade predajcu, je odoslaný do 48 hodín od pripísania úhrady na účet predávajúceho alebo po mailovom alebo telefonickom potvrdení spôsobu platby dobierkou.

Ak nie je tovar na sklade, treba ho objednať priamo u výrobcu alebo dodávateľa, dodacia doba je v tomto prípade  3  - 21 dní

Doba dodania sa môže predlžiť len z objektivnych príčin : Nedostupnoť výrobku u výrobcu prípadne dodávatela. Každe omeškanie a dodanie tovaru bude následne konzultované s kupujúcim a bude zvolený ďalší postup po vzájpmnej dohode.

4.      Cena tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode sú pre kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru. 

K cene objednávky je nutné pripočítať cenu poštovného a balného.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky a ktorá slúži zároveň aj ako záručný list.

5.      Platby za tovar a cena poštovného

Kupujúci zaplatí za tovar buď formou dobierky – platba v hotovosti doručovateľovi pri prevzatí zásielky, alebo bezhotovostnou platbu – prevodom na účet predávajúceho.

Ak si vyberiete možnosť - platba prevodom na účet:

POČKAJTE S PREVODOM POKIAĽ VÁS NEBUDEME KONTAKTOVAŤ,
a potvrdíme, že Vami objednaný tovar Vám vieme v krátkej dobe dodať.

Zásielku zasielame po pripísaní platby na náš účet.

Objednaný tovar  mu bude doručený Slovenskou poštou alebo doručovatelskou spoločnostou.

Poštovné a balné účtujeme :

osobný odber ................................0 €

menšie objednávky podľa cenníka Slovenskej pošty

 

Doručenie  kurierom  pri dobierke

 

do 200 € ............... 7 €

nad 200 € ................. 0 €

 

 


Uvedené ceny poštovného a balného sú platné pre doručovanie na území Slovenskej republiky.
Pri doručovaní do zahraničia predávajúci poštovné vypočítava individuálne podľa platných sadzieb doručovateľskej spoločnosti pre dané územie krajiny kde má byť zásielka doručená.

6.      Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do jej potvrdenia kedykoľvek. Po potvrdení objednávky predávajúci začne objednávku realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať mailom alebo ju oznámiť telefonický predávajúcemu. Inú formu storna objednávky predávajúci nebude akceptovať.

 

 

Storno objednávky

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku pred jeho záväzným potvrdením kedykoľvek.
Ak kupujúci už uhradil peňažné prostriedky za kúpu tovaru na bankový účet predávajúceho, predávajúci mu ich prevedie na účet či zašle poštou do 14-tich kalendárnych dní.

 

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

 

Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar ihneď pri jeho prevzatí. Ak bolo zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, kupujúci je povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade jeho poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. tovar je potrebné bezprostredne po dodaní prekontrolovať. V prípade odhalenia mechanického poškodenia , prípadne nekompletnosti zásielky, je potrebné nás najneskôr do 2 pracovných dní od dodania tovaru informovať. Neskoršie reklamácie tohto typu už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. 

Záručná doba trvá 2 roky, ak nie je predĺžená výrobcom. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Reklamácie riešime prostredníctvom autorizovaných servisov alebo našich zmluvných partnerov (dodávateľov).

V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar.  

 

 

POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET 

7.      Vrátenie tovaru


MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom spotrebiteľskom balení za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú že si prevezme peniaze osobne. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.

Formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý je potrebné vyplniť nájdete na nasledujúcom ODKAZE.

http://www.babetkovo.sk/formular14.pdf

Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti, bude si predávajúci uplatňovať u kupujúceho úhradu nákladov a náhradu spôsobenej škody v rámci platnej legislatívy tzn. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.3  Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

8.4 Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlasení sa na stránke www.lalaland.sk v časti "Vaše údaje/Váš profil".

8.5 Prevádzkovateľ internetových stránok www.lalaland.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

 

9. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

9.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

9.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.lalaland.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

9.3 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

9.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

9.5 Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými v záručnom liste za podmienok stanovených výrobcom.

9.6 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup, kde kupujúci kontaktuje predajcu e-mailom, telefonicky alebo osobne a dohodne sa na postupe pri uplatnení reklamácie.

9.7  Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu.

9.8  Všetky záručné opravy sú bezplatné.

7.9 Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska)

9.10 Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

9.11 Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Martina Golianová Tináková

P.O.Hviezdoslava 612/5

93401 Levice

IČO:45347395

DIČ:1078787501

BANKA: mBank

číslo účtu: 520700-4202201765/8360

Copyright 2016 - 2018 © lalaland.sk